previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Jūrmala, Jūras iela 61

Izsoles sākuma cena:
811.35 EUR
Kadastra numurs: 13000091805
Objekta veids: Inženierbūve, Komerctelpas (cits), Zeme (cits)
Publicēts 28.01.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (12)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 26.01.2023 - 09.02.2023 14:00
Termiņš: 08.02.2023 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 30 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 26.01.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 13000091805
Platība (m2): 2983
Lietošanas mērķis: 06 - Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 1300-009-1805-001
Platība (m2): 540.9
Lietošanas mērķis: 1110 - Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 1300-009-1805-008
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 1300-009-1805-009
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 1300-009-1805-010
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 1300-009-1805-011
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Apraksts:

Piedāvā ilgtermiņa nomai nekustamo īpašumu pie Dzintaru koncertzāles. Nomniekam ir pienākums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem izstrādāt un saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju un veikt visus nepieciešamos būvdarbus. Projekta izstrādes ietvaros jānodrošina visu nepieciešamo izpēšu veikšana (t.sk. kultūrvēsturiskā inventarizācija vai izpēte). Darbi saskaņojami ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Ēkas Jūras ielā 61, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1805 001 restaurācijas, pārbūves vai atjaunošanas Būvniecības ieceres dokumentācijā jāietver šādi darbi: • Pagraba pārseguma metāla siju attīrīšana no rūsas, gruntēšana, aizsargkārtas uzklāšana metāla sijām, pagraba griestu apmetuma/apdares atjaunošana; • Pamatu atrakšana no ārpuses, vertikālās hidroizolācijas izveidošana; • Cokola daļas apdares atjaunošana; • Pagraba iekštelpu sienu apdares (t.sk. apmetuma) atjaunošana; • Pagraba betona grīdas izveidošana, remonts, t.sk. grīdas līmeņu starpības likvidēšana; • Visu 1. un 2. stāva koka pārsegumu atsegšana, bojāto pārseguma koka siju protezēšana, vajadzības gadījumā – pastiprināšana, nomaiņa t.sk. izveidojot visas starpstāvu pārsegumu kārtas, arī starpsiju pildījumu (skaņas un siltumizolāciju); • Visu koka logu u.c. būvgaldniecības elementu restaurācija, atjaunošana (atbilstoši ēkas statusam un NKMP prasībām); • Visu griestu apdares atjaunošana; • Pilnīga vai daļēja jumta seguma nomaiņa; • Fasāžu restaurācija, t.sk. bojāto koka detaļu atjaunošana; • Verandas ar koka kolonnām, balustrādi un balkona atjaunošana, veicot bojāto elementu protezēšanu/nomaiņu; • Bojātā iekšsienu apmetuma nokalšana, bojāto sienu koka konstrukciju nomaiņa un apdares atjaunošana; • Koka kāpņu restaurācija, apdares atjaunošana; • Visu nepieciešamo inženierkomunikāciju atjaunošana un papildus jaunu nepieciešamo inženierkomunikāciju izveidošana; • Pietiekamas gaisa apmaiņas nodrošināšana ēkas pagrabstāva telpās. Būvdarbu veikšanas termiņi: 1. 5 (piecu) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar IZNOMĀTĀJU, pašvaldības būvvaldi, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, u.c. atbilstošajām institūcijām būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamos pirmsprojektēšanas darbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā; 2. 7 (septiņu) mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt projektēšanas darbus, saskaņot izstrādāto būvprojektu ar IZNOMĀTĀJU, pašvaldības būvvaldi u.c. attiecīgajām institūcijām, un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi un saskaņotu ar pašvaldības būvvaldi būvprojekta kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā; 3. 2 (divu) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju; 4. 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojektu vienā eksemplārā, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
Tālr.: +371 27339843 par NĪ izsoles procesu
NĪ pārvaldnieks: +371 29215499