previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Lūki"

Izsoles sākuma cena:
2.34 EUR
Kadastra numurs: 62840060389
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 04.10.2021

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 20.06.2022 - 30.06.2022 14:00
Pieteikšanās termiņš: 29.06.2022 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 3 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 20.06.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 6284-006-0389
Platība (m2): 16000
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme
Telpas nr.:
Telpu grupa:
Stāvs:

Apraksts:

Zemes vienības (kadastra apzīmējums 6284 006 0389) kopējās platības 1,6 ha sadalījums pa lietošanas veidiem: Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība 0,5 ha (aramzeme 0,2 ha; ganības 0,3 ha); Mežu platība 0,5 ha; Krūmāju platība 0,2 ha; Ūdens objektu zeme 0,3 ha; Zeme zem ēkām 0,1 ha. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28 EUR (bez PVN)
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
NĪ pārvaldnieks: 26112284