previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Mežaparks, Roberta Feldmaņa iela 11

Izsoles sākuma cena:
548.55 EUR
Kadastra numurs: 01000840175
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 20.10.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 21.04.2023 - 08.05.2023 11:00
Termiņš: 08.05.2023 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Augšiela 1, Rīga
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 21.04.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 08.05. 2023. plkst. 11:00 Sabiedrības Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Sabiedrībā līdz 08.05. 2023. plkst. 11:00. 2. Pretendents piedāvājumu noformē, aizpildot “Pieteikums izsolei” (Nolikuma 1.pielikums), kurā norāda: 2.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi; 2.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pievienojot pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona ir pilnvarota piedalīties Telpu nomas tiesību izsolē. Fiziskās personas izsniegtai pilnvarai ir jābūt apliecinātai notariāli; 2.3. kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi; 2.4. Izsoles objekta adresi un platību; 2.5. nomas laikā plānotās darbības izsoles objektā; 2.6. piedāvāto nomas maksas apmēru par vienu iznomājamās platības kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. 4. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 1 (vienu) mēnesi no piedāvājuma atvēršanas brīža. 5. Dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumentu oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumentu oriģināls, kurš atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumu ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā 1 (vienā) eksemplārā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā. Iesniegtie pieteikumi izsolei pretendentiem netiek atdoti atpakaļ. 7. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, apstiprinātiem ar pretendenta parakstu, jābūt norādītam kopējam lapaspušu skaitam, iesniegto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 7.1. Adresāts: SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Augšiela 1, Rīga, LV-1009; 7.2. „Kafejnīcas telpu noma Feldmaņa ielā 11, Rīgā”, izsoles identifikācijas Nr.1-16.2/6” 7.3. „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”; 7.4. Pretendenta nosaukums un juridiskā/deklarētā dzīvesvietas adrese. 8. Saņemtos piedāvājumus, Sabiedrības darbinieks reģistrē izsoles piedāvājumu reģistrācijas lapā to saņemšanas secībā, uz aploksnes norādot reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot to ar parakstu. 9. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc Nolikuma 4.1.punktā noteiktā termiņa, Komisija nereģistrē un neatvērtu atgriež atpakaļ iesniedzējiem. 10. Komisija piedāvājumus glabā neatvērtus līdz izsoles sākumam. 11. Ziņas par pretendentiem un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 084 0175 002
Platība (m2): 109.9
Lietošanas mērķis: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""
Vārds uzvārds: Normunds Jakušonoks
E-pasts: normunds.jakusonoks@lnsc.lv
Tālrunis: 28361585