previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Lubāna, Madonas nov., Meirānu iela 2D

Izsoles sākuma cena:
1400 EUR
Kadastra numurs: 70130050201

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 26.04.2023 - 26.05.2023 13:00
Termiņš: 16.05.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 1400 EUR
Nodrošinājuma summa: 140.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Meirānu ielā 2D, Lubānā, Madonas novadā (kadastra numurs 7013 005 0201), kas sastāv no zemes vienības 1604 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7013 005 0104). Izsoles sākumcena EUR 1400. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākums – 2023.gada 26.aprīlī, izsoles noslēgums – 2023.gada 26.maijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 16.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-