previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Mālmuižas pils"

Izsoles sākuma cena:
72720 EUR
Kadastra numurs: 50640100098

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 16.05.2023 - 08.06.2023 13:00
Termiņš: 29.05.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 72720 EUR
Nodrošinājuma summa: 7272.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: "Mālmuižas pils", Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā (kadastra numurs 5064 010 0098), kas sastāv no zemes vienības 9,88 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 010 0098) un septiņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 5064 010 0098 001, 5064 010 0098 004, 5064 010 0098 005, 5064 010 0098 006, 5064 010 0098 007, 5064 010 0098 008 un 5064 010 0098 009). Izsoles sākumcena EUR 72720. Izsoles solis - EUR 500. Izsoles sākums – 2023.gada 9.maijā, izsoles noslēgums – 2023.gada 8.jūnijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 29.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamā īpašuma “Mālmuiža” sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5064 010 0098 atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Mālmuižas apbūve” (aizsardzības Nr. 5043). Gulbenes novada teritorijas plānojumā attēlota arhitektūras pieminekļa “Mālmuižas apbūve” aizsargjosla (aizsardzības zona), kas ir noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN4) “Muižu apbūves teritorija”. Kultūras pieminekļa (vai pieminekļa daļas, vai pieminekļa teritorijā/aizsardzības zonā esoša objekta) īpašniekam (valdītājam) ir saistošs likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu.