previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Daugavpils, 18.novembra iela 105

Izsoles sākuma cena:
540320 EUR
Kadastra numurs: 05000043209

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 20.06.2023 - 20.07.2023 13:00
Termiņš: 10.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 540320 EUR
Nodrošinājuma summa: 54032.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 105, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 004 3209), kas sastāv no zemes vienības 1737 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 3209), zemes vienības 1149 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 3210), administratīvās ēkas 7051,9 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 004 3202 003) un inženierbūvēm. Izsoles sākumcena EUR 540 320, izsoles solis - EUR 5000. Izsoles sākums – 2023.gada 20.jūnijā, izsoles noslēgums – 2023.gada 20.jūlijā, plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 10.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 0500 004 3202 003) saistīta ar zemes gabalu 18. novembra ielā 105, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 004 3202) un zemes gabalu Tautas ielā 54, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 004 3203), kuri neietilpst pārdodamā īpašuma sastāvā. Pirmpirkuma tiesības par izsolē augstāk nosolīto cenu ir saistīto zemes gabalu 18. novembra ielā 105, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 004 3202) un Tautas ielā 54, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 004 3203) īpašniekiem. Divu mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas tās var vai nu atteikties, vai piekrist izmantot pirmpirkuma tiesības un stāties pircēja vietā. Atlikušo pirkuma summu pircējs samaksā pēc atteikuma saņemšanas no pirmpirkuma tiesīgajām personām, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā. Nekustamais īpašums ir daļēji iznomāts, nomas līgumu saraksts pielikumā.