previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Rīga, Vecrīga, Kaļķu iela 24, 35236/37573 domājamās daļas

Izsoles sākuma cena:
3663000 EUR
Kadastra numurs: 01000020010
Īpašuma veids: Komerctelpas

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 06.09.2023 - 06.10.2023 13:00
Termiņš: 26.09.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 3663000 EUR
Nodrošinājuma summa: 366300.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu, uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: 35236/37573 domājamās daļas no zemes vienības 1150 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 002 0010) un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 002 0010 001) Kaļķu ielā 24, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 002 0010), kopā ar 35236/37573 domājamām daļām no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 002 0010 004 un 0100 002 0010 005). Izsoles sākumcena EUR 3 663 000. Izsoles solis - EUR 10 000. Izsoles sākums – 2023.gada 6.septembrī, izsoles noslēgums – 2023.gada 6.oktobrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 26.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu domājamām daļām par izsoles sākumcenu ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Par objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu domājamām daļām par izsoles sākumcenu ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Sabiedriska un dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 6585) VNĪ Konceptuāli saskaņojusi būvniecības ieceri “Vāgnera teātra ēkas pārbūve Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā”, saskaņojuma 15.08.2023. vēstule Nr.4/4-4/6599 pielikumā.