previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Rīga, Raiņa bulvāris 7

Izsoles sākuma cena:
2116800 EUR
Kadastra numurs: 01000090016

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 01.09.2023 - 02.10.2023 13:00
Termiņš: 21.09.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 2116800 EUR
Nodrošinājuma summa: 211680.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotā elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Raiņa bulvārī 7, Rīgā (kadastra numurs 0100 009 0016), kas sastāv no zemes vienības 2943 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 009 0016) un sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 009 0016 001, 0100 009 0016 002, 0100 009 0016 003, 0100 009 0016 004, 0100 009 0016 005 un 0100 009 0016 006). Izsoles sākumcena EUR 2116800. Izsoles solis - EUR 10000. Izsoles sākums – 2023.gada 1.septembrī, izsoles noslēgums – 2023.gada 2.oktobrī, plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 21.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamā īpašuma sastāvā esošais gājēju caurlaides punkts un metāla žogs daļēji ir saistīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību 78 m2 platībā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 009 0018 8001), kas ir zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 009 0018) Raiņa bulvārī 8, Rīgā, daļa. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Administratīvā ēka".