previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Ropažu nov., Garkalnes pag., "Abrenes iela", 1/20 d.d.

Izsoles sākuma cena:
380 EUR
Kadastra numurs: 80600080210

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 22.02.2024 - 28.03.2024 13:00
Termiņš: 26.03.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 380 EUR
Nodrošinājuma summa: 38.00 EUR
Izsoles veids: Mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) 2024.gada 28.martā pulksten 13.00, Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšup ejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: “Abrenes iela”, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra numurs 8060 008 0210), 1/20 domājamā daļa no zemes vienības 7665 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 008 0210). Izsoles sākumcena EUR 380. Izsoles solis - EUR 10. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu domājamām daļām ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē https://www.vestnesis.lv/. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļa vietnē https://www.vni.lv/. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958. Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2024.gada 26.marts, līdz pulksten 17.00, Talejas ielā 1, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. https://www.vni.lv/

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu domājamām daļām ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē https://www.vestnesis.lv/.