previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Balvu nov., Kupravas pag., "Tārava"

Izsoles sākuma cena:
1792.82 EUR
Kadastra numurs: 38600010138
Īpašuma veids: Zeme, Komerctelpas

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 27.02.2024 - 28.03.2024 13:00
Termiņš: 18.03.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 1792.82 EUR
Nodrošinājuma summa: 179.28 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: “Tārava”, Kupravas pagastā, Balvu novadā (kadastra numurs 3860 001 0138), kas sastāv no divām zemes vienībām 1,6320 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3860 001 0072 un 3860 001 0138) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 3860 001 0072 001, 3860 001 0072 002 un 3860 001 0138 001). Izsoles sākumcena EUR 1792,82. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākums – 2024.gada 27.februārī, izsoles noslēgums – 2024.gada 28.martā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 18.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Būves (būvju kadastra apzīmējumi 3860 001 0072 001, 3860 001 0072 002 un 3860 001 0138 001) ir avārijas stāvoklī.