previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Augšdaugavas nov., Medumu pag., "Bāliņi-2"

Izsoles sākuma cena:
2600 EUR
Kadastra numurs: 44720030004
Īpašuma veids: Zeme
Publicēts 27.02.2024

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 27.02.2024 - 28.03.2024 13:00
Termiņš: 18.03.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 2600 EUR
Nodrošinājuma summa: 260.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: “Bāliņi-2”, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā (kadastra numurs 4472 003 0004), kas sastāv no zemes vienības 1,39 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4472 003 0120). Izsoles sākumcena EUR 2600. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākums – 2024.gada 27.februārī, izsoles noslēgums – 2024.gada 28.martā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 18.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-