previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Dienvidkurzemes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Pirts"

Izsoles sākuma cena:
10500 EUR
Kadastra numurs: 64480050307
Īpašuma veids: Zeme, Komerctelpas

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 27.02.2024 - 28.03.2024 13:00
Termiņš: 18.03.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 10500 EUR
Nodrošinājuma summa: 1050.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: “Pirts”, Cīravā, Cīravas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (kadastra numurs 6448 005 0307), kas sastāv no zemes vienības 0,4582 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6448 005 0303) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6448 005 0091 004 un 6448 005 0268 001). Izsoles sākumcena EUR 10500. Izsoles solis - EUR 200. Izsoles sākums – 2024.gada 27.februārī, izsoles noslēgums – 2024.gada 28.martā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 18.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamos īpašumus var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes vienība un būve ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Cīravas muižas apbūve” (aizsardzības Nr. 6397) sastāva objekti, nekustamais īpašums atrodas pieminekļa teritorijā. Būves (būvju kadastra apzīmējumi 6448 005 0091 004 un 6448 005 0268 001) ir sliktā tehniskā stāvoklī.