previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Daugavpils, 18.novembra iela 41B

Izsoles sākuma cena:
26400 EUR
Kadastra numurs: 05000010042
Īpašuma veids: Zeme, Cits, Komerctelpas

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 12.04.2024 - 13.05.2024 13:00
Termiņš: 02.05.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 26400 EUR
Nodrošinājuma summa: 2640.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 41B, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 001 0042), kas sastāv no zemes vienības 492 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 0037) un administratīvās ēkas 199,9 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 7718 016), kopā ar piebraucamā ceļa asfalta segumu (būves kadastra apzīmējums 0500 001 0037 001). Izsoles sākumcena EUR 26 400, izsoles solis - EUR 200. Izsoles sākums – 2024.gada 12.aprīlī, izsoles noslēgums – 2024.gada 13.maijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 2.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Vienlaicīgi ar pirkumu līgumu pircējam jāparaksta Līgums par reālservitūta – ceļa servitūta ar tiesībām uz braucamo ceļu – nodibināšanu. Līgums pievienots šī sludinājuma pielikumā.