previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12

Izsoles sākuma cena:
351890 EUR
Kadastra numurs: 05000016802
Īpašuma veids: Komerctelpas, Cits

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 22.05.2024 - 21.06.2024 13:00
Termiņš: 11.06.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 351890 EUR
Nodrošinājuma summa: 35189.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotā elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 001 6802), kas sastāv no zemes vienības 2730 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 6802) un četrām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 001 6802 001, 0500 001 6802 003, 0500 001 6802 004 un 0500 001 6802 009), kopā ar sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 001 6802 002, 0500 001 6802 005, 0500 001 6802 006, 0500 001 6802 007, 0500 001 6802 008 un 0500 001 6802 010). Izsoles sākumcena EUR 351890. Izsoles solis - EUR 2000. Izsoles sākums – 2024.gada 22.maijā, izsoles noslēgums – 2024.gada 21.jūnijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 11.jūnijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamais īpašums ir daļēji iznomāts. Nomas līgumu saraksts pielikumā. Būves iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis - "Valsts banka" ar valsts aizsardzības Nr.4767. Pielikumā norādījumi.