previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Augšdaugavas nov., Medumu pag., Medumi, Draudzības iela 3B, "Gateris"

Izsoles sākuma cena:
11000 EUR
Kadastra numurs: 44720040281
Īpašuma veids: Zeme, Komerctelpas

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 15.06.2024 - 15.07.2024 13:00
Termiņš: 05.07.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 11000 EUR
Nodrošinājuma summa: 1100.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: “Gateris”, Draudzības ielā 3B, Medumos, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā (kadastra numurs 4472 004 0281), kas sastāv no zemes vienības 0,7437 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4472 004 0281) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4472 004 0281 012, 4472 004 0281 014 un 4472 004 0281 015). Izsoles sākumcena EUR 11000. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles sākums – 2024.gada 15.jūnijā, izsoles noslēgums – 2024.gada 15.jūlijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 5.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamos īpašumus var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Būves ir avārijas vai subrukušā stāvoklī.