previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Rīga, Cesvaines iela 11A

Izsoles sākuma cena:
5760 EUR
Kadastra numurs: 01006210603
Publicēts 13.06.2023

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 13.06.2023 - 13.07.2023 13:00
Termiņš: 03.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 5760 EUR
Nodrošinājuma summa: 576.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Inženierbūve - asfalta segums (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2564 002) atrodas uz vairākiem zemesgabaliem, kuri ir piekritīgi pašvaldībai un piederoši juridiskām personām, kuri neietilpst pārdodamā objekta sastāvā un pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi. Nekustamā īpašuma (būves) ieguvējs un zemes īpašnieki atradīsies piespiedu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās. Neatkarīgi no būves un zemes īpašnieku gribas, personai, kas būs būves īpašnieks, būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu zemes īpašniekiem. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem inženierbūve -asfalta segums atrodas uz: 1. Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2745, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 121 2745 bez adreses, Rīgā, sastāvā; 2. Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2744, kura ietilpst nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 0100 121 2744 bez adreses, Rīgā, sastāvā; 3. juridiskai personai, piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2564, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 121 2564 Cesvaines ielā 11A, Rīgā, sastāvā un ierakstīta zemesgrāmatā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000018497; 4. divu juridisku personu kopīpašumā piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1439, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 121 1439 bez adreses, Rīgā, sastāvā un ierakstīta zemesgrāmatā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25597.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -