previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Mālmuižas pils"

Izsoles sākuma cena:
64640 EUR
Kadastra numurs: 50640100098

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 16.06.2023 - 17.07.2023 13:00
Termiņš: 06.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 64640 EUR
Nodrošinājuma summa: 6464.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamā īpašuma “Mālmuiža” sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5064 010 0098 atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Mālmuižas apbūve” (aizsardzības Nr. 5043). Gulbenes novada teritorijas plānojumā attēlota arhitektūras pieminekļa “Mālmuižas apbūve” aizsargjosla (aizsardzības zona), kas ir noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN4) “Muižu apbūves teritorija”. Kultūras pieminekļa (vai pieminekļa daļas, vai pieminekļa teritorijā/aizsardzības zonā esoša objekta) īpašniekam (valdītājam) ir saistošs likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -