previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Ludza, Ludzas nov., Kauguru iela 19

Izsoles sākuma cena:
800 EUR
Kadastra numurs: 68010010942
Īpašuma veids: Zeme
Publicēts 18.08.2023

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 18.08.2023 - 18.09.2023 13:00
Termiņš: 07.09.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 800 EUR
Nodrošinājuma summa: 80.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Kauguru ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra numurs 6801 001 0942), kas sastāv no zemes vienības 634 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6801 001 0257). Izsoles sākumcena EUR 800. Izsoles solis - EUR 20. Izsoles sākums – 2023.gada 18.augustā, izsoles noslēgums – 2023.gada 18.septembrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 7.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Uz zemes vienības atrodas pārdodamā īpašuma sastāvā neietilpstoša saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 6801 001 0257 001). Būves tiesiskais valdītājs ir fiziska persona, kuras īpašuma tiesības uz būvi zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Zemes vienības nomas līgums ar būves tiesisko valdītāju nav noslēgts. Būves tiesiskais valdītājs maksā par zemes vienības faktisko lietošanu.