previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Rīga, Varkaļu iela

Izsoles sākuma cena:
25000 EUR
Kadastra numurs: 01000800682

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 25.08.2023 - 25.09.2023 13:00
Termiņš: 14.09.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 25000 EUR
Nodrošinājuma summa: 2500.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Rīgā, bez adreses (kadastra numurs 0100 080 0682), kas sastāv no zemes vienības 723 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 080 0682). Izsoles sākumcena EUR 25000. Izsoles solis - EUR 200. Izsoles sākums – 2023.gada 25.augustā, izsoles noslēgums – 2023.gada 25.septembrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 14.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Uz zemes vienības atrodas fiziskai personai piederošas būves (būves kadastra apzīmējums 0100 080 0373 004) – dzīvojamās mājas daļa, kura ietilps patstāvīgā būvju īpašuma ar kadastra numuru 0100 580 0317, Varkaļu ielā 8B, Rīgā, sastāvā. Saskaņā ar publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta pirmo daļu, uz pārdodamo nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesības par izsolē nosolīto augstāko cenu var pieteikt būves (būves kadastra apzīmējums 0100 080 0373 004) – Varkaļu ielā 8B, Rīgā (kadastra numuru 0100 580 0317) īpašnieks.