previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Jūrmala, Kaugurciems 1103

Izsoles sākuma cena:
26.4 EUR
Kadastra numurs: 13000191103
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 09.09.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 13.06.2024 - 27.06.2024 14:00
Termiņš: 26.06.2024 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 6 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 13.06.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 13000191103
Platība (m2): 125711
Lietošanas mērķis: 02 - Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu

Apraksts:

Tiek iznomāts zemes gabals bez apbūves tiesībām. Atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Izmantošanas mērķis: tikai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumos noteikto lietošanas mērķi. Ir atļauts ierīkot gājēju takas, novietot uz zemesgabala īslaicīgas lietošanas būves, publiskās tualetes, glābšanas stacijas, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības mērķiem un to nosaka detālplānojumā. (Joslā aizliegta autostāvvietu ierīkošana).
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
NĪ pārvaldnieks: 27886281