previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Talsu nov., Laidzes pag., Laidze, Tehnikums k-1

Izsoles sākuma cena:
3000 EUR
Kadastra numurs: 88685070004

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 09.05.2023 - 08.06.2023 13:00
Termiņš: 29.05.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 3000 EUR
Nodrošinājuma summa: 300.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu, uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: "Tehnikums k-1", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā (kadastra numurs 8868 507 0004), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 8868 007 0124 026). Izsoles sākumcena EUR 3000. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākums – 2023.gada 9.maijā, izsoles noslēgums – 2023.gada 8.jūnijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 29.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Pārdodamā būve atrodas uz nekustamā īpašuma "Parki", Laidzes pagastā, Talsu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88680070168) sastāvā ietilpstošas zemes vienības, kas pieder Talsu novada pašvaldībai. Pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi. Nekustamā īpašuma (būves) ieguvējs un zemes īpašnieks atradīsies piespiedu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās. Neatkarīgi no būves un zemes īpašnieka gribas, personai, kas būs būves īpašnieks, būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu zemes īpašniekam. Pirmajā izsolē pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo objektu par nosacīto cenu ir "Parki", Laidzes pagastā, Talsu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88680070168) īpašniekam. Šī persona var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no sludinājuma par pārdošanu publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.