previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Daugavpils, Saules iela 19

Izsoles sākuma cena:
99000 EUR
Kadastra numurs: 05000013109

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 11.05.2023 - 09.06.2023 13:00
Termiņš: 30.05.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 99000 EUR
Nodrošinājuma summa: 9900.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Saules ielā 19, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 001 3109), kas sastāv no zemes vienības 446 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 3109), administratīvās ēkas 380 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 3109 001), šķūņa 65,5 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 3109 002) un inženierbūves - ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu. Izsoles sākumcena EUR 99 000, izsoles solis - EUR 2000. Izsoles sākums – 2023.gada 10.maijā, izsoles noslēgums – 2023.gada 9.jūnijā, plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 30.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

„Dzīvojamā ēka”, Saules iela 19, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 001 3109 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr.4811.